Algemene voorwaarden BCS HRM en Salarisadministratie B.V.

 1. Algemeen
  1. Definities
   1. In deze Voorwaarden worden onder meer de navolgende woorden met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis in het meervoud.
   2. Automatische incasso: machtiging van Opdrachtgever aan BCS om de verschuldigde bedragen automatisch van de (bank)rekening van Opdrachtgever af te laten schrijven;
    BCS: BCS HRM en Salarisadministratie B.V., statutair gevestigd te Sint-Michielsgestel, kantoorhoudende te 5215 MV  ‘s-Hertogenbosch, het Zuiderkruis 29;
    Implementatieplan: het plan met betrekking tot de systematische invoering van de door BCS aan Opdrachtgever geoffreerde dienstverlening en dat door Opdrachtgever is aanvaard.
    Klantportaal: onderdeel van de Website waarin specifieke klantinformatie door BCS gepubliceerd kan worden;
    Module: afgescheiden en definieerbaar onderdeel van de Software;
    Offerte en/of Aanbieding: een aanbieding met de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, prijsstelling en implementatieplan van goederen en/of diensten door BCS aan Opdrachtgever;
    Onderhoud: het door BCS ter beschikking stellen van updates voor het herstellen van fouten, dan wel functionele verbeteringen van de Software;
    Opdracht: een overeenkomst tussen Partijen waarbij BCS zich verbindt jegens Opdrachtgever om diensten te verrichten, welke staan omschreven in de Offerte en/of Aanbieding en/ of overeenkomst;
    Opdrachtgever: de (rechts)persoon die aan BCS opdracht heeft gegeven tot het leveren van goederen en/of diensten;
    Opleiding: speciaal ontwikkelde trainingen voor medewerkers van afdelingen personeelszaken en salarisadministratie die met de module(s) van BCS gaan werken;
    Partijen: BCS en Opdrachtgever;
    Software: door BCS ontwikkelde programmatuur en/of toepassingen van programmatuur van derden die in de programmatuur van BCS is geïntegreerd en/of aan programmatuur van BCS is gekoppeld;
    Storing: omstandigheden buiten de macht van BCS om, welke ertoe leiden dat BCS tijdelijk geen diensten ten behoeve van Opdrachtgever kan verrichten;
    Support: het door BCS geven van adviezen met betrekking tot het gebruik van Software, diensten van BCS en hulp bij Storing;
    Feitelijke opzegging: hiervan is sprake als de Opdrachtgever de salarisverwerking niet opstart en/of opstart met minder dan 10% van het aantal geoffreerde salarisverwerkingen en/of tijdens de duur van de overeenkomst het aantal salarisverwerkingen vermindert tot 10% van het geoffreerde aantal.
    Upgrades: functionele verbetering aan de Software;
    Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van BCS;
    Website: www.bcsbv.nl.
  2. Toepasselijkheid
   1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten en overeenkomsten gesloten tussen BCS en Opdrachtgever, alsmede hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
   2. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant, onder nummer 16055073 en te raadplegen en/of te downloaden vanaf de Website. Desgevraagd zal BCS kosteloos een (digitaal) afschrift van deze Voorwaarden aan de Opdrachtgever toezenden.
   3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk door BCS zijn aanvaard en schriftelijk zijn bevestigd.
   4. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven. BCS en Opdrachtgever zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.
   5. Indien in deze Voorwaarden of anderszins in de communicatie met Opdrachtgever wordt verwezen naar schriftelijk overeengekomen afspraken, dan wordt daarmee bedoeld geschrift, fax en elektronisch berichtenverkeer, zoals e-mail.
   6. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door BCS, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een Opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW zijn de personen die voor of ten behoeve van BCS werken, al dan niet in dienstbetrekking, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
   7. Onverminderd het hiervoor in 1.2.6 bepaalde, worden deze Voorwaarden mede bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van een Opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
   8. Op alle Opdrachten zijn steeds de meest recente versie van deze Voorwaarden van toepassing. BCS is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen. BCS zal Opdrachtgever tijdig informeren over wijziging van de Voorwaarden
  3. Aanbieding en totstandkoming
   1. Alle Offertes en/of Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door of namens hem aan BCS opgegeven eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop BCS zijn aanbieding baseert.
   2. De Opdracht omvat uitsluitend de werkzaamheden die in de Offerte en/of Aanbieding en/of de Opdracht zijn omschreven, inclusief alle wijzigingen die naderhand schriftelijk zijn overeengekomen.
   3. Behoudens een andere vermelding in de Offerte en/of Aanbieding, heeft de aanbieding een geldigheidsduur van 30 dagen.
   4. Aan kennelijke vergissingen en/of schrijffouten in de Opdracht kan BCS redelijkerwijs niet worden gehouden.
  4. Duur en wijziging Opdracht
   1. Een Opdracht tussen BCS en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de periode zoals omschreven in de Offerte en/of Aanbieding met uitdrukkelijke uitsluiting van de toepasselijkheid van artikel 7:408 lid 1 BW, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. De Opdracht wordt na afloop van de initiële periode telkenmale onder dezelfde voorwaarden stilzwijgend verlengd met dezelfde periode als de initiële periode, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Indien geen duur is overeengekomen, is de Opdracht aangegaan voor de periode van tenminste één jaar.
   2. Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen en/of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Opdracht overgaan.
   3. Wijzigingen in, aanvullingen op en/of uitbreiding van de Opdracht zijn slechts bindend, voor zover Partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen. Kosten als gevolg hiervan komen voor rekening van Opdrachtgever.
   4. Licenties voor het gebruik van (extra)Modules worden verstrekt voor de duur van ten minste één kalenderjaar. Indien Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de Opdracht vanwege wijziging van zijn bedrijfsvoering dan wel nieuwe ontwikkelingen in de Software, het gebruik van een of meerdere Modules wenst te beëindigen, dan dient Opdrachtgever uiterlijk 1 maand voor de einddatum de licentie(s) voor het gebruik van betreffende Module(s) schriftelijk op te zeggen.
  5. Tussentijdse beëindiging
   1. De Opdracht zal - eventueel met terugwerkende kracht – in werking treden op de datum van ondertekening en/of op de datum waarop de werkzaamheden en/of dienstverlening feitelijk is aangevangen en zal van kracht blijven tot de einddatum zoals in de Opdracht is bepaald.
   2. Na afloop van de initiële termijn zal de Opdracht, met uitzondering hetgeen met betrekking tot de modules is genoemd in artikel 1.4.4, automatisch worden verlengd met dezelfde looptijd, tenzij de Opdrachtgever uiterlijk zes (6) maanden voor de expiratiedatum door middel van een aangetekend schrijven aan BCS te kennen geeft de Opdracht per expiratiedatum te willen beëindigen.
    Voor overeenkomsten voor de duur van maximaal één (1) jaar geldt in afwijking van het vorenstaande een opzegtermijn van drie (3) maanden voor de expiratiedatum van de overeenkomst.
   3. Indien een Opdracht voor bepaalde tijd is aangegaan (ongeacht of deze Opdracht al dan niet stilzwijgend wordt verlengd) en Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke instemming van BCS, de Opdracht tussentijds beëindigt, hetzij door opzegging, hetzij door feitelijke beëindiging dan wel in geval van Feitelijke opzegging , zal Opdrachtgever een direct opeisbare schadevergoeding aan BCS verschuldigd van tachtig (80) procent van het gemiddeld aantal salarisverwerkingen inclusief opgemaakte jaaropgaven en de licentie- en softwarekosten over de periode van twaalf (12) maanden voorafgaande aan de opzegging van de overeenkomst, een en ander onverminderd de verplichting van Opdrachtgever tot het voldoen van aanvullende schadevergoeding, voor zover de schade de op grond van het voorgaande te betalen schadevergoeding zou overtreffen.
   4. Indien een Opdracht welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der Partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen Partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging door Opdrachtgever een termijn van zes maanden in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens rechtmatige opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
   5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het BCS vrij om de Opdracht terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Opdracht te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Alle vorderingen van BCS op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
   6. Indien Opdrachtgever op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Opdracht heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij BCS ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die BCS vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Opdracht heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. Het voorgaande geldt mutatis mutandis voor prestaties en verrichtingen, welke nog niet zijn gefactureerd.
   7. Rechten en plichten uit de Opdracht tussen BCS en Opdrachtgever, die naar hun aard en inhoud bestemd zijn om voort te duren, blijven onverminderd van kracht na beëindiging of ontbinding van de Opdracht.
  6. Uitvoering
   1. Iedere Offerte en/of Aanbieding van BCS, alsmede uitvoering van de werkzaamheden door BCS, is gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat in voor juistheid en volledigheid van deze gegevens. Opdrachtgever zal BCS steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Opdracht nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen blijven verschaffen en alle medewerking verlenen.
   2. BCS zal zich naar beste vermogen inspannen de werkzaamheden met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle werkzaamheden van BCS worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Opdracht BCS uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
   3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door BCS te verlenen diensten, gegeven adviezen, alsmede voor de back-up, controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer van de geleverde apparatuur, programmatuur en databestanden, alsmede voor de informatie die wordt uitgewisseld of verwerkt via deze apparatuur, programmatuur en/of databestanden.
   4. Indien voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke gegevens, informatie, wensen en/of eisen niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig ter beschikking van BCS staan, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, is BCS gerechtigd de Opdracht te beëindigen, ontbinden of uitvoering van de werkzaamheden op te schorten. De kosten welke hierdoor zijn ontstaan volgens de gebruikelijke tarieven van BCS komen voor rekening van Opdrachtgever, onverminderd alle overige uit de wet aan BCS toekomende rechten. BCS aanvaardt in voormelde gevallen geen enkele aansprakelijkheid.
   5. BCS behoudt zich te allen tijde het recht voor om, na overleg met Opdrachtgever, derden voor de werkzaamheden in te zetten, indien een goede uitvoering van de werkzaamheden dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt ten deze uitdrukkelijk uitgesloten.
  7. Communicatie
   1. Opdrachtgever zal voor een efficiënte en correcte communicatie ten minste twee e-mailadressen aan BCS verschaffen, te weten het algemene e-mailadres van Opdrachtgever, alsmede het e-mailadres van de bij Opdrachtgever werkzame salarisadministrateur en/of de voor de salarisadministratie verantwoordelijke functionaris. Opdrachtgever verplicht zich ertoe om te allen tijde voormelde e-mailadressen nauwkeurig te controleren. Alle mededelingen welke aan deze adressen worden gezonden, worden geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending. BCS kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van voormelde e-mailadressen.
   2. Naast communicatie per e-mail, maakt BCS tevens gebruik van haar Website waarop zij relevante informatie plaatst. De Website biedt tevens toegang tot het Klantportaal van BCS. Opdrachtgever verplicht zich ertoe om zich te allen tijde te verwittigen van de inhoud van de Website en Klantportaal. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de informatie op het Klantportaal. Indien blijkt dat deze gegevens onjuistheden bevatten, dient Opdrachtgever BCS in de gelegenheid te stellen de gegevens te corrigeren.
  8. Geheimhouding en Concurrentiebeding
   1. BCS en Opdrachtgever verbinden zich over en weer om geheimhouding te betrachten ter zake van alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen. Het is Partijen derhalve niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming op enigerlei wijze, direct of indirect, informatie en/ of gegevens met betrekking tot de andere partij openbaar te (doen) maken of aan een derde ter beschikking te stellen. De plicht tot geheimhouding eindigt 12 (twaalf) maanden na het beëindigen van de Opdracht, tenzij anders is overeengekomen.
   2. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Opdracht alsmede 12 (twaalf) maanden na beëindiging daarvan geen werknemers of freelancers van BCS, die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Opdracht, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, werkzaamheden voor zich laten verrichten, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BCS.
   3. Bij overtreding van het bepaalde in lid 1, lid 2 van dit artikel verbeurt Opdrachtgever tegenover BCS een direct opeisbare boete van € 5.000, en een boete van € 500,- per dag dat de overtreding voortduurt, zulk onverminderd de verplichting tot het vergoeden van daadwerkelijk geleden schade. Onder schade wordt in ieder geval begrepen de door BCS te maken opleidings- en wervingskosten. BCS zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien Opdrachtgever een passende schadeloosstelling heeft aangeboden.
  9. Privacy
   1. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de alsdan geldende privacywetgeving gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen en overige formaliteiten zijn verricht en de vereiste toestemming van haar personeel is verstrekt. Opdrachtgever zal BCS alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk en/of digitaal verstrekken. BCS zal, voor zover bij BCS in beheer en/of in bewerking, naar beste kunnen zorgdragen voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsgegevens.
   2. Opdrachtgever vrijwaart BCS voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, dan wel voor aanspraken van derden al dan niet uit hoofde van schadevergoeding, boetes, schikkingen, strafrechtelijke transactievoorstellen of anderszins, en stelt BCS daarvan volledig schadeloos.
  10. Aansprakelijkheid
   1. De aansprakelijkheid van BCS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Opdracht is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de op basis van de Opdracht betaalde prijs (exclusief btw). Indien de Opdracht hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van één jaar of langer en de aansprakelijkheid van BCS voortvloeit uit deze Opdracht, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) dat door Opdrachtgever aan BCS is betaald over de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 200.000,00. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
    1. de aantoonbare redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van BCS aan de Opdracht te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de Opdracht wordt ontbonden of indien de schade is te wijten aan Opdrachtgever;
    2. de aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat BCS op een voor haar bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
   2. Aansprakelijkheid van BCS voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van bestanden en/of gegevens, vorderingen van derden op Opdrachtgever en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.
   3. Buiten de in de leden 2 en 3 genoemde gevallen rust op BCS geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop de actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens BCS.
   4. De aansprakelijkheid van BCS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Opdracht ontstaat slechts indien Opdrachtgever BCS onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en BCS ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BCS in staat is adequaat te reageren.
   5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 (drie) maanden na het ontstaan daarvan, schriftelijk bij BCS meldt en in ieder geval na ommekomst van (24) vierentwintig maanden nadat de werkzaamheden door BCS zijn verricht.
   6. Opdrachtgever vrijwaart BCS en medewerkers van BCS voor, en stelt deze schadeloos tegen alle aanspraken van derden, in het bijzonder voor aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door BCS geleverde apparatuur, programmatuur, databestanden of andere materialen, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever aannemelijk maakt dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, databestanden of andere materialen.
   7. Opdrachtgever draagt risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel door hem zijn voorgeschreven of bij een door hem voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet, niet tijdige of niet correcte levering van bedoelde zaken. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade ten gevolge van onrechtmatig handelen van door Opdrachtgever ingeschakelde nevenaannemers en hun hulppersonen.
   8. Voor de uitvoering van haar werkzaamheden kan BCS tevens gebruik maken van e-mail. Het risico verbonden aan het gebruik van e-mail, op welke wijze dan ook, ligt bij Opdrachtgever en kan nimmer tot aansprakelijkheid van BCS leiden.
   9. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts-)personen waarvan BCS zich ter uitvoering van de Opdracht bedient.
  11. Prijzen/Betalingen
   1. Alle prijzen zijn exclusief btw en exclusief eventuele andere heffingen, welke door de overheid worden opgelegd, tenzij anders door BCS is aangegeven. Tenzij in de Offerte en/of Aanbieding uitdrukkelijk anders staat aangegeven of zulks uitdrukkelijk is overeengekomen zijn reisuren, reis- en verblijfkosten, extra uren en andere aan de werkzaamheden gebonden bijzondere kosten niet bij de prijzen en tarieven inbegrepen. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze door BCS apart in rekening worden gebracht.
   2. BCS zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen maandelijks gespecificeerd in rekening brengen. BCS behoudt zich te allen tijde het recht voor om tussentijds te factureren.
   3. Indien BCS haar verplichtingen uit hoofde van deze Opdracht (tijdelijk) niet na kan komen door omstandigheden welke voor rekening van Opdrachtgever komen, blijft Opdrachtgever onverminderd gehouden betalingen te verrichten aan BCS.
   4. Betaling door opdrachtgever aan BCS geschiedt:
    1. middels Automatische incasso met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum waarbij door BCS een betalingskorting gegeven kan worden. BCS is vanaf het moment van verzending van de factuur gerechtigd tot incassering van het verschuldigde bedrag ofwel
    2. geschiedt betaling middels overboeking van het verschuldigde bedrag binnen dertig (30) dagen na factuurdatum
   5. BCS behoudt zich te allen tijde het recht voor haar tarieven aan te passen op basis van ontwikkelingen van het prijsniveau in de markt. Uitgangspunt daarbij is de prijsindexatie van het CBS voor de Zakelijke Dienstverlening. Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd, dan wel na het sluiten van de Opdracht overheidsmaatregelen plaatsvinden ingevolge welke de kostprijs van de door BCS te leveren diensten wordt verhoogd, dan is BCS gerechtigd deze kosten aan Opdrachtgever door te berekenen, zelfs indien is overeengekomen dat er de prijs vast zal zijn. BCS zal Opdrachtgever hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
   6. Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting is Opdrachtgever in gebreke en over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom (exclusief BTW), met een minimum van €75,00.
   7. Betalingen van Opdrachtgever strekken steeds tot voldoening van de door haar verschuldigde rente en kosten en worden vervolgens in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, zelfs indien Opdrachtgever mededeelt dat de betaling betrekking heeft op een latere vordering.
  12. Intellectuele eigendom
   1. Alle rechten van intellectuele- en industriële eigendom op alle krachtens de Opdracht door of namens BCS ontwikkelde of nog te ontwikkelen programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, modellen, technieken, ontwerpen, documentatie, rapporten, Offertes, opleidingsmaterialen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij BCS, diens licentiegevers of de desbetreffende fabrikant. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Voorwaarden of die anderszins (bijvoorbeeld in voorwaarden die zijn ingesloten bij standaardprogrammatuur) uitdrukkelijk worden toegekend voor de duur van de Opdracht.
   2. Opdrachtgever zal de programmatuur, databestanden of andere (opleidings)materialen, geheimhouden, op geen enkele wijze (doen) verveelvoudigen of daarvan kopieën (doen) vervaardigen dan wel openbaar maken. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet overdraagbaar aan derden.
   3. Met inachtneming van de overige bepalingen in deze Voorwaarden is Opdrachtgever gerechtigd tot verbetering van gebreken in de hem ter beschikking gestelde programmatuur, indien zulks noodzakelijk is voor het uit de aard van de programmatuur voortvloeiende beoogde gebruik daarvan. Waar in deze Voorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrekking tot gebreken, wordt onder gebreken verstaan het aantoonbaar niet voldoen aan de tussen BCS en Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen functionele en/of technische specificaties. Van een gebrek in standaard- of maatwerkprogrammatuur of apparatuur is voorts alleen sprake indien deze kan worden gereproduceerd. Opdrachtgever is gehouden om bij het constateren van gebreken en/of storingen daarvan onverwijld melding aan BCS te maken.
  13. Overdracht, Change of control
   1. De tussen BCS en Opdrachtgever gesloten Opdracht en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BCS. Een beperking van de overdraagbaarheid van vorderingsrechten heeft naast verbintenisrechtelijke werking ook goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW.
   2. Opdrachtgever geeft bij voorbaat aan BCS het recht om de gehele Opdracht dan wel onderdelen daarvan over te dragen aan:
    1. moeder-, dochter- en/of zustermaatschappijen of
    2. derden in geval van een fusie of overname. BCS zal Opdrachtgever hierover op de kortst mogelijke termijn informeren.
  14. Overmacht
   1. BCS is niet verantwoordelijk voor het zoekraken, verdwijnen, verkeerd bezorgen en/of (te) late aankomst van door haar verzonden documenten per reguliere post.
   2. In geval van Storing en overige gevallen van overmacht, zoals onder andere -maar niet limitatief - oorlog, oorlogsgevaar, werkstaking en brand, alsmede overige belemmerende omstandigheden -, die niet uitsluitend van de wil van BCS afhankelijk zijn, zoals niet of niet tijdige levering, is BCS niet aansprakelijk voor gevolgen welke daaruit voortvloeien. BCS zal zich inzetten om Storingen en overige gevallen van overmacht op de kortst mogelijke termijn te verhelpen.
  15. Toepasselijk recht en geschillenregeling
   1. De aanbiedingen van BCS alsmede de overeenkomsten tussen BCS en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
   2. De aanbiedingen van BCS alsmede de overeenkomsten tussen BCS en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Software
  1. Gebruiksrecht
   1. BCS verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve, tijdelijke recht tot gebruik van de Software, alsmede de daarbij horende documentatie.
   2. De Software mag door Opdrachtgever uitsluitend voor eigen gebruik binnen zijn bedrijf of organisatie worden gebruikt voor het met BCS overeengekomen aantal gebruikers.
   3. Indien de Software bij een gemachtigde van Opdrachtgever dient te worden geïnstalleerd, zoals een accountant van Opdrachtgever, is dit alleen toegestaan indien dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen. De bepalingen uit deze overeenkomst blijven onverminderd van toepassing en Opdrachtgever staat in voor naleving van hiervan. De gemachtigde kan geen rechten aan deze overeenkomst ontlenen.
   4. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Software en informatiedragers waarop deze is vastgelegd te dupliceren, verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook openbaar te maken of ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de Software uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt. Onder derde wordt in dit verband mede begrepen een aan Opdrachtgever gelieerde onderneming, zoals een moeder-, dochter- of zustervennootschap.
   5. Opdrachtgever zal geen wijzigingen aanbrengen in de Software en deze niet cross- of decompilen noch daarop reverse engineering toepassen of anderszins de Software gebruiken of onderzoeken op een wijze, welke niet is voorzien in de Opdracht. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de Software voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld.
   6. Onverwijld na het eindigen van het gebruiksrecht, dan wel indien Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zal Opdrachtgever alle in zijn of bij zijn gemachtigde in bezit zijnde exemplaren van de Software aan BCS retourneren en eventuele kopieën daarvan voor BCS verifieerbaar vernietigen.
  2. Installatie
   1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, installeert BCS conform de bij de Offerte en/of Aanbieding gevoegde Implementatieplan de Software op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers van Opdrachtgever.
   2. BCS heeft het recht om de apparatuur, waarop de Software dient te worden geïnstalleerd en (programmatuur die is geïnstalleerd op) apparatuur, gekoppeld aan de betreffende apparatuur, voorafgaand aan de installatie te keuren en indien nodig nadere voorwaarden hieraan te stellen. Onder nader te stellen voorwaarden wordt in ieder geval verstaan het overeenkomstig aanwijzingen van BCS aanpassen/upgraden van de programmatuur, apparatuur, systeemprogrammatuur en/of verbonden netwerken. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat de apparatuur voldoet aan de door BCS gestelde condities.
   3. Indien door toedoen van Opdrachtgever de installatie niet tijdig heeft kunnen plaatsvinden, dan komt dit voor rekening van Opdrachtgever en is Opdrachtgever gehouden betalingen te verrichten alsof de installatie heeft plaatsgevonden. Doorbetaling dient eveneens plaats te vinden, indien de apparatuur om welke reden dan ook defect raakt en om die reden geen gebruik kan worden gemaakt van de Software van BCS.
  3. Telecommunicatie en beveiliging
   1. Indien bij computerservice gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten (waaronder tevens te rekenen verbindingen via het internet), is Opdrachtgever verantwoordelijk voor correct en bevoegd gebruik ervan. BCS is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor beveiliging, transmissiefouten of beschikbaarheid.
   2. Bij verwerking van gegevens met gebruik van telecommunicatiefaciliteiten zal BCS Opdrachtgever toegangs- of identificatiecodes kunnen toewijzen. Opdrachtgever zal de toegangscodes vertrouwelijk behandelen en ervoor zorgdragen dat uitsluitend geautoriseerde personen gebruik maken van deze toegangscodes.
   3. Partijen nemen alle daartoe redelijkerwijs te verlangen maatregelen ter voorkoming en verspreiding van virussen en andere elementen, zoals spyware, trojan horses et cetera, welke al dan niet wijzigingen of disfunctioneren van de Software tot gevolg hebben.
  4. Onderhoud, Support en Upgrades
   1. Gedurende de duur van de Opdracht, zal BCS Onderhoud verrichten aan de software. Opdrachtgever is verplicht problemen aan de Software direct aan BCS te melden en aan BCS informatie te verschaffen noodzakelijk voor het herstellen van fouten. BCS is niet aansprakelijk voor fouten in de Software. BCS zal fouten trachten op de kortst mogelijke termijn te herstellen.
   2. BCS is gerechtigd om eisen te stellen aan de (configuratie van de) apparatuur, welke nodig zijn voor het Onderhoud. Opdrachtgever verplicht zich ertoe de apparatuur zodanig in te richten dat aan de eisen van BCS wordt voldaan. BCS is gerechtigd Onderhoud en/of Support te weigeren, indien Opdrachtgever hieraan niet voldoet.
  5. Software van derden
   1. Indien en voor zover BCS (standaard) software van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen, tenzij door BCS schriftelijk aan Opdrachtgever anders is medegedeeld, voor wat betreft die software de voorwaarden van die derden van toepassing zijn en wordt geacht de desbetreffende licentieovereenkomst tot stand te zijn gekomen tussen Opdrachtgever en de desbetreffende derde.
   2. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Opdrachtgever en BCS om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of uitdrukkelijk schriftelijk buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Voorwaarden.
   3. BCS is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van de toepassing van software van derden.
  6. Rechten van derden
   1. Indien door BCS moet worden erkend of door de rechter in een rechtsgeding tegen BCS, in een niet meer voor beroep vatbare beslissing, wordt vastgesteld dat de Software een inbreuk maakt op de rechten van derden, dan zal BCS te harer keuze na overleg met Opdrachtgever voor Opdrachtgever het recht verwerven het gebruik van de Software voort te zetten, hetzij de Software te vervangen door andere die geen inbreuk maakt, hetzij de Software zodanig te wijzigen dat de inbreuk wordt beëindigd. Indien geen van deze mogelijkheden redelijkerwijs aan BCS ter beschikking staat, dan heeft BCS het recht de Opdracht te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
 3. Opleiding/Training
  1. Aanmelding
   1. Inschrijvingen kunnen per Opdrachtgever, voor een enkele medewerker of voor een groep van medewerkers worden gedaan. De locatie van de Opleiding is te vinden op de Website. De Opleiding kan bij Opdrachtgever op locatie worden gegeven bij een minimale gelijktijdige deelname van 4 personen en maximale deelname van 8 personen en bij aanwezigheid van geschikte ruimte in het betreffende bedrijf.
   2. Een aanmelding geschiedt door middel van een daartoe bestemd inschrijfformulier op de Website, dan wel via een telefonische afspraak.
   3. BCS is slechts gehouden aan een inschrijving gevolg te geven indien zij deze uiterlijk 5 (vijf) werkdagen voor aanvang van de Opleiding schriftelijk heeft bevestigd.
   4. Opleidingen worden gegeven tegen de dan geldende tarieven.
  2. Annulering
   1. BCS zal al het redelijke in het werk stellen om de Opleiding doorgang te laten vinden. BCS behoudt zich het recht voor de Opleiding te annuleren wegens gebrek aan het vereiste aantal inschrijvingen. In geval van annulering van de Opleiding door BCS, wordt de deelnemer hiervan uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de Opleiding op de hoogte gesteld. Eventuele reeds betaalde kosten door Opdrachtgever, zullen door BCS worden gerestitueerd.
   2. Annulering van een aangemelde Opleiding dient uitsluitend schriftelijk plaats te vinden of via het contactformulier op de Website. Aan het annuleren van de Opleiding zijn geen kosten verbonden, mits dit geschiedt tot 5 werkdagen voor aanvang van de Opleiding. Nadien wordt de helft van de kosten van de Opleiding bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.
   3. Indien (een werknemer van) Opdrachtgever een Opleiding annuleert of enige verplichting krachtens deze Voorwaarden niet nakomt, met als gevolg dat annulering of uitstel van een Opleiding plaatsvindt, dan is Opdrachtgever aan BCS annuleringskosten verschuldigd.
   4. BCS is niet aansprakelijk indien Opleidingen geen doorgang vinden.
  3. Betaling
   1. De Opleidingsgelden worden na de inschrijving en/of na het volgen van de betreffende Opleiding bij de Opdrachtgever in rekening gebracht. De bepalingen van artikel 1.11 zijn overeenkomstig van toepassing.
  4. Wijzigingen
   1. BCS behoudt zich het recht voor in noodzakelijke gevallen wijzigingen in inhoud, data en plaats en eventuele andere specificaties aan te brengen. BCS is niet aansprakelijk voor de hieruit ten laste van de deelnemer en/of inschrijver eventueel voortvloeiende kosten en schade.
  5. Intellectuele eigendom
   1. Al het materiaal en aanvullende documentatie welke door BCS in verband met Opleidingen is verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd en mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BCS. De deelnemer wordt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht verleend op de Software die wordt gebruikt in de Opleiding waaraan wordt deelgenomen. Dit gebruiksrecht eindigt bij het einde van de Opleiding. Het is de deelnemer niet toegestaan de genoemde Software of gedeelten daarvan te vermenigvuldigen en/of ter beschikking te stellen aan derden.
 4. Slotbepalingen
  1. Voorzover de Voorwaarden niet zijn uitgesloten en/of niet is afgeweken bij de Opdracht maken deze, samen met de verwerkersovereenkomst, de service level agreement (SLA) en het voor de implementatie opgestelde Implementatieplan integraal onderdeel uit van de aan BCS verstrekte Opdracht.
  2. De ten tijde van het wijzigen en/of verlengen van de Opdracht aan BCS geldende Algemene Voorwaarden worden geacht de tot dat moment geldende Algemene Voorwaarden te vervangen.
  3. Op Partijen rust ten allen tijde de verplichting om wijzigingen in de privacywetgeving onverwijld bij de uitvoering van de Opdracht toe te passen.

Versie: 2018_02