Nieuwe regels voor aanpassen contractuele arbeidsduur

maandag 02 februari 2015- Door het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden veranderen ook de regels voor het aanpassen van de arbeidsuur. Sinds 1 januari 2015 kunnen werknemers één keer per jaar een aanvraag indienen voor een wijziging van hun contractuele arbeidsduur. Ook mag een werknemer dit verzoek voor wisselende perioden doen, met verschillende omvang van de arbeidsduur.

Nieuwe regels voor aanpassen contractuele arbeidsduur

Onvoorziene omstandigheden

Voorheen had een werknemer slechts één keer in de twee jaar de mogelijkheid om zijn arbeidsduur aan te passen en gold er nog geen wettelijke afwijkingsmogelijkheid bij onvoorziene omstandigheden.

Bij onvoorziene omstandigheden kan hiervan worden afgeweken; de werknemer mag dan ook meer dan één keer per jaar zo’n aanvraag indienen. Van onvoorziene omstandigheden is bijvoorbeeld sprake als een werknemer (mantel)zorgtaken moet verrichten voor een plotseling ziek geworden ouder en de werknemer hierdoor tijdelijk minder wil werken.

Contractuele arbeidsduur aanpassen

Een werknemer die de contractuele arbeidsduur wil aanpassen moet, op het moment dat de gewenste aanpassing ingaat, minimaal één jaar in dienst zijn. Het verzoek moet ook 4 maanden voor de ingangsdatum schriftelijk worden aangevraagd. Bij onvoorziene omstandigheden gelden deze twee voorwaarden niet.

Reden van verzoek

Een werknemer hoeft niet aan te geven wat de reden van zijn verzoek tot aanpassing is. Hij moet wel aangeven wanneer de ingangsdatum van de aanpassing is en hoe de dagen en werktijden verdeeld worden over de week. De werkgever moet hierover schriftelijk uitsluitsel geven, uiterlijk 1 maand voor de gewenste ingangsdatum. De werkgever mag het verzoek uitsluitend weigeren vanwege een zwaarwegend bedrijfsbelang.

Wilt u meer informatie over de nieuwe regels voor aanpassen contractuele arbeidsduur? Neem dan contact met ons op of lees meer over onze HR-diensten.