Nieuwe verlofregels: Kortdurend zorgverlof

woensdag 18 februari 2015- Kortdurend zorgverlof stelt de werknemer in staat om zelf noodzakelijke zorg aan een (pleeg)kind, de partner of een ouder te kunnen geven. Een ouder hoeft niet op hetzelfde adres te wonen als de werknemer; het kind of de partner wel.

Nieuwe verlofregels Kortdurend zorgverlof

Noodzakelijke verzorging

De werknemer kan aanspraak maken op zorgverlof als het gaat om noodzakelijke verzorging die niet op een andere manier mogelijk is. Daarnaast is het verlof bedoeld voor noodzakelijke begeleiding van naasten bij medische zorg (ziekenhuisbezoek).

Duur kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof bedraagt per jaar maximaal 2 keer de arbeidsduur van de werknemer per week. De werknemer hoeft dit niet per definitie aaneengesloten op te nemen.

Weigeren kortdurend zorgverlof

De organisatie kan kortdurend zorgverlof weigeren als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Daarnaast heeft de organisatie het recht om de eerste 5 dagen aan te merken als verlofdagen.

Doorbetaling

Tijdens kortdurend zorgverlof wordt 70% van het salaris, maar minimaal het minimumloon, doorbetaald. Overige emolumenten blijven ongewijzigd doorlopen.

Wilt u meer informatie over kortdurend zorgverlof? Neem dan contact met ons op of lees meer over onze HR-diensten.