Nieuwe verlofregels: Langdurend zorgverlof

maandag 16 februari 2015- Langdurend zorgverlof stelt de werknemer in staat zorg te bieden aan een ziek (pleeg)kind, de partner of een ouder. De ziekte moet levensbedreigend zijn, wat betekent dat het leven van de zorgbehoevende persoon op korte termijn volgens objectieve medische maatstaven ernstig in gevaar is.

Nieuwe verlofregels Langdurend zorgverlof

Langdurend zorgverlof opnemen

De werknemer kan maximaal 6 keer de arbeidsduur per week langdurend zorgverlof opnemen, gedurende een periode van maximaal 12 weken. Per week kan hij maximaal de helft van de arbeidsduur opnemen. In overleg met de organisatie kan de werknemer kiezen voor een andere spreiding; hij mag het verlof echter niet over een langere periode dan 18 weken spreiden.

Weigeren langdurend zorgverlof

De organisatie kan langdurend zorgverlof weigeren als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang.

Onbetaald verlof

Langdurend zorgverlof is een vorm van onbetaald verlof. Het salaris en de van toepassing zijnde emolumenten en vergoedingen die verband houden met de uitoefening van de functie, worden naar rato van het aantal verlofuren aangepast. De pensioenopbouw loopt gewoon door. Het werkgeversdeel aan het pensioen over de verlofuren komt voor rekening van de werknemer.

Leaseauto

De werknemer die de beschikking heeft over een leaseauto, krijgt over de verlofuren een eigen bijdrage wegens privégebruik volgens de bepalingen die zijn opgenomen in de Regeling leaseauto. Tijdens langdurend zorgverlof bouwt de werknemer volledig vakantie-uren op.

Wilt u meer informatie over langdurend verlof? Neem dan contact met ons op of lees meer over onze HR-diensten.