Nieuwe verlofregels: Onbetaald verlof

woensdag 11 februari 2015- De organisatie kan toestemming verlenen aan de werknemer om een bepaalde periode onbetaald verlof op te nemen voor minimaal 2 maanden. De werknemer kan bij zijn direct leidinggevende, ten minste 3 maanden voorafgaande aan de gewenste ingangsdatum, schriftelijk een verzoek tot het opnemen van onbetaald verlof indienen.

Veranderingen en gevolgen onbetaald verlof

 • De arbeidsovereenkomst van de werknemer blijft gedurende de periode van het onbetaald verlof bestaan.
 • Onbetaald verlof wordt in beginsel voor maximaal 13 weken toegestaan. In heel uitzonderlijke gevallen kan onbetaald verlof voor een langere periode worden toegestaan.
 • De direct leidinggevende overlegt met de werknemer over zijn verzoek. De direct leidinggevende onderzoekt onder andere of er bedrijfsorganisatorische redenen zijn die inwilliging van het verzoek in de weg staan. Redenen voor weigering kunnen zijn:
  • De aard van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld herbezetting of dienstverlening aan cliënten
  • Organisatorische problemen, bijvoorbeeld bezetting- of veiligheidsproblemen
  • Met bovengenoemde criteria samenhangende kosten
 • De direct leidinggevende zal de werknemer uiterlijk één maand voor de gewenste ingangsdatum van het verlof schriftelijk over zijn beslissing informeren.
 • Het dienstverband blijft gedurende de afwezigheid vanwege onbetaald verlof bestaan. Voor de minder gewerkte dagen zal een evenredige korting worden toegepast op:
  • Het salaris
  • De vakantietoeslag
  • De vakantierechten

Positief saldo vakantie-uren

Resteerde aan het eind van het kalenderjaar, voorafgaand aan het jaar waarin onbetaald verlof wordt genoten, een positief saldo vakantie-uren? Dan gebruikt de werknemer eerst dat aantal vakantie-uren voor de verlofperiode.

Vergoedingen

Vergoedingen die verband houden met de uitoefening van de functie worden gedurende de verlofperiode stopgezet. De verzekeringen en de pensioenopbouw lopen gedurende de verlofperiode door. Het werkgeversdeel aan het pensioen en eventuele werkgeverspremies komen voor rekening van de werknemer.

Leaseauto

De werknemer die de beschikking heeft over een leaseauto, betaalt gedurende de verlofperiode alle kosten die gepaard gaan met het gebruik van de leaseauto.

Wilt u meer informatie over onbetaald verlof? Neem dan contact met ons op of lees meer over onze HR-diensten.