Nieuwe verlofregels: Ouderschapsverlof

vrijdag 06 februari 2015- U moet als werknemer aan verschillende voorwaarden voldoen om recht te hebben op ouderschapsverlof.

Voorwaarden ouderschapsverlof

De werknemer die voldoet aan de volgende voorwaarden heeft recht op ouderschapsverlof:

  • De werknemer heeft een kind dat jonger is dan 8 jaar, waarbij sprake is van:
    • Een eigen kind
    • Een adoptiekind
    • Een erkend kind
    • Een kind dat volgens de Gemeentelijke Basis Administratie bij de werknemer woont en dat hij duurzaam verzorgt en opvoedt

Onvoorwaardelijk recht

De werknemer heeft een onvoorwaardelijk recht op het opnemen van 3 dagen ouderschapsverlof rond de geboorte van het kind.

Aantal ouderschapsverlofuren

Het totaal aantal ouderschapsverlofuren waarop de werknemer recht heeft, bedraagt per kind 26 maal de arbeidsduur per week. Wekelijks kan de werknemer maximaal de helft van de normale arbeidsduur per week aan ouderschapsverlof opnemen, te spreiden over een periode van 12 maanden.

Opname ouderschapsverlof

De werknemer kan het verlof in delen opnemen, met een maximum van 6 perioden van minimaal een maand. Ouderschapsverlof kan niet opgeschort worden bij ziekte. Wanneer de werknemer tijdens het verlof weer volledig wil gaan werken, vervalt het (resterende) recht op verlof tenzij er zwaarwegende redenen zijn.

De werknemer kan slechts voor 1 kind tegelijk ouderschapsverlof opnemen.

Salaris en vergoedingen

Over de uren waarop de werknemer ouderschapsverlof heeft, heeft hij geen aanspraak op salaris en opbouw van emolumenten en bouwt hij geen verlofuren op. De werknemer behoudt echter wel volledige pensioenopbouw alsof hij geen ouderschapsverlof opneemt. In het geval van arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer slechts aanspraak op salaris over de uren die hij zou hebben gewerkt zonder ouderschapsverlof.

Aanvragen ouderschapsverlof

De werknemer vraagt ouderschapsverlof minimaal 2 maanden vóór de gewenste ingangsdatum aan bij zijn direct leidinggevende. De organisatie kan de door de werknemer gewenste spreiding van de uren over de week wijzigen op grond van een zwaarwegend bedrijfsbelang tot uiterlijk 4 weken voor de gewenste ingangsdatum.

Aanpassen werktijden

De werknemer die het aangevraagde ouderschapsverlof volledig gebruikt heeft, mag aansluitend aan het ouderschapsverlof om tijdelijke aanpassing van dezelfde werktijden vragen voor maximaal 12 maanden. De werknemer dient het verzoek tot de tijdelijke aanpassing minimaal 3 maanden voor afloop van het ouderschapsverlof in. Uiterlijk 4 weken voor de afloop van het ouderschapsverlof koppelt de organisatie een beslissing over het verzoek terug aan de werknemer.

Onbetaald verlof

Ouderschapsverlof is een vorm van onbetaald verlof. Het salaris en de van toepassing zijnde emolumenten worden naar rato van het aantal verlofuren vastgesteld. De pensioen- en WIA-verzekeringen en de pensioenopbouw lopen gedurende de verlofperiode ongewijzigd door. De eventuele werkgeverspremies komen dan voor rekening van de werknemer.

Leaseauto

De werknemer die beschikt over een leaseauto, betaalt over de verlofuren een eigen bijdrage in verband met privégebruik conform de bepalingen zoals opgenomen in de Regeling leaseauto.

Wilt u meer informatie over ouderschapsverlof? Neem dan contact met ons op of lees meer over onze HR-diensten.